Naš Statut

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), Skupština udruge ŠTAMBUK – Selca, otok Brač, Hrvatska na sjednici održanoj dana 27. rujna 2015. godine donijela je:

STATUT

UDRUGE ŠTAMBUK 

Selca, otok Brač, Hrvatska

​​

IZVORIŠNE ODREDBE

Prije 300 godina prvi je Štambuk, graditelj, stigao iz Praga, preko Venecije, u Selca na otok Brač i zasnovao obitelj koja danas u Hrvatskoj broji oko tisuću članova, uz još toliko rasijanih po svijetu; od Ognjene zemlje do Novog Zelanda. Maestro (majstor) Antonio (Antun, Ante) Štambuk, prvotno Standelpergher detto Stambucco, osnivač je novovjeke kamenoklesarske djelatnosti na Braču (s obiteljskim kamenolomom Svetoga Mikule nad Selcima, nasljedovateljem rimskih petrada) koja iznjedri glasoviti brački kamen za palače od Pariza do Bospora, Bijelu kuću u Washingtonu, zgradu Ujedinjenih naroda na East Riveru, Meštrovićev paviljon u Zagrebu i niz prelijepih palača u samim Selcima, Štambučjem kamenom gnijezdu i ishodištu, poput Palače Štambuk (Palâc), Palače Didolić, Maloga Palâca, velebne crkve Krista Kralja koju kardinal Kuharić nazva bračkom katedralom…zdanja koja, na žalost, mahom izgorješe u talijanskom okupacijskom plamenu 9. kolovoza 1943.

Obitelj Štambuk, radišna , sklona gradnji i učenju, dade mnoge svećenike i biskupe, književnike i znanstvenike, liječnike, inženjere i diplomate, domoljube i filantrope, zanatlije i umjetnike, vrsne majstore – posvećenike obrade kamena i oblikovanja.

Također, iskonski pohrvaćena, s brojnim intelektualcima koji studiraše po cijeloj K & K monarhiji, obitelj bȉ u srcu hrvatskog narodnoga preporoda Dalmacije, učinivši Selca, zajedno s obitelji Didolić, hrvatskim svjetionikom i mjestom promišljanja domovine, njene budućnosti , općeg joj dobra i napretka. I danas, kao nekada, isti obnoviteljski napor zrači iz jezično-pjesničke smotre Croatia rediviva koja u Selcima od 1991, više od dvadeset godina, promišlja kroz temeljne jezične i druge odrednice, hrvatsko istinsko i kreativno ča-kaj-što zajedništvo.

Udruzi koju osnivamo cilj je revalorizirati baštinsko-domovinski prilog obitelji Štambuk, sačuvati spomen na istaknute njene osobnosti, uočiti njihov neprijeporni značaj i načine na koje obitelj rasla je i snažila se u posvemašnjem ozračju općega dobra, eda steknemo dragocjenu poduku za sebe danas, u neizvjesnim vremenima, o našoj hrvatskoj budućnosti jer historia magistra vitae est.

 

(Dr Drago Štambuk, Brasilia, 28. listopada 2012)

​​
I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv udruge, sjedište, zastupanje, ciljevi te djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruge; članstvo i članarina; prava i obveze članova; tijela udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata, odgovornost članova; imovina i raspolaganje s mogućom dobiti; način stjecanja imovine; prestanak postojanja te postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge.

 

Članak 2.

Naziv udruge glasi: ŠTAMBUKSelca, otok Brač, Hrvatska.

Skraćeni naziv udruge glasi: ŠTAMBUK. (U daljnjem tekstu Udruga)

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga koristi naziv i na:

Engleskom: Stambuk Association – Selca, Island of Brac, Croatia

Španjolskom: Stambuk Asociación – Selca, Isla de Brac, Croacia

Njemačkom: Stambuk Verbindung – Selca, Insel Brac, Kroatien

 

Sjedište Udruge je Zagreb. Odluku o adresi sjedišta Udruge donosi Predsjedništvo.

Udruga je registrirana u Gradskom uredu za opću upravu.

Udruga ima svojstvo neprofitne pravne osobe, a pravnu osobnost stječe danom upisa u registar udruga Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: ŠTAMBUK – Selca, otok Brač – sa znakom u sredini. Znak je stilizirana crkva Krista Kralja u Selcima.

 

Članak 4.

Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje Udruge.

 

Članak 5.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom.

Osigurava se i ostvaruje pravodobnim obavještavanjem članova Udruge o njenom radu, značajnim događajima i to pisanim izvješćima, putem sjednica tijela Udruge, elektronskom poštom i drugim prikladnim načinima.

Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi predsjedništvo Udruge.

Udruga ima svoje web stranice, a po potrebi može izdavati i druga sredstva javnog informiranja (publikacije, plakati) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

​​

II.CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.
Udruga sukladno svojim ciljevima djeluje na području kulture i umjetnosti.
Udruga se osniva povodom 300. obljetnice dolaska našeg pretka Ante Štambuka u Selca na otok Brač, s ciljem da se očuva i kontinuirano istražuje i promovira kulturna i gospodarska baština Selaca, te potiče razvoj uz očuvanje tradicionalnih gospodarskih djelatnosti s osobitim naglaskom na klesarstvo koje se razvijalo u okrilju obitelji Štambuk, a na temelju znanja, iskustva i zasluga prvoga Štambuka.

 

Ostvarivanje ciljeva Udruge postiže se kroz sljedeće djelatnosti:

 • Organizacija manifestacije pod nazivom Štambuk 300, godišnjeg sabora svih Štambuka i onih koji se tako osjećaju svake godine u ljeti u Selcima
 • Izrada rodoslovlja svih osoba s prezimenom Štambuk te istraživanje porijekla prvog Štambuka i njegovih predaka
 • Istraživanje životopisa svih osoba vezanih za prezime Štambuk, osoba povezanih s njima, u povijesnom, gospodarskom, političkom, socijalnom i kulturnom kontekstu
 • Istraživanje putova i razloga migracije članova obitelji Štambuk u svijet.
 • Sakupljanje i obrada pisanih i ostalih materijala (korespondencija, sjećanja, dokumenata, fotografija, obiteljskih, porodičnih i osobnih predmeta)
 • Nakladnička djelatnost vezana uz uže i šire ciljeve Udruge (knjige, monografije…) sukladno Zakonu
 • Obilježavanje važnih trenutaka u povijesti Štambuka i Selaca (spomen-ploče, simpoziji, konferencije…).
 • Organiziranje predavanja i raznih vrsta edukacije (tečajevi, tribine …).
 • Organiziranje domaćih i međunarodnih antropoloških radionica
 • Poticanje i oživljavanje tradicionalnih gospodarskih djelatnosti, osobito podržavanje u praksi kulture obrade kamena s oblikovanjem uporabnih i ukrasnih predmeta
 • Praćenje sanacije i rekonstrukcije najznačajnijih spaljenih ostataka objekata (palača Štambuk, „Mali palâc“)
 • Osnivanje memorijalno-istraživačkog, muzejsko-knjižničarskog središta s organizacijom seminara i znanstvenih skupova te pratećim sadržajima
 • Poticanje, organiziranje, sudjelovanje pri izradi popisa i studija ostalih povijesnih objekata te programa za zaštitu, restauraciju i konzervaciju
 • Suradnja s drugim udrugama, organizacijama, ustanovama, državnim institucijama, fizičkim i pravnim osobama koje podupiru rad Udruge
 • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama i udrugama u Hrvatskoj (udruga Didolić) i izvan nje
 • Udruga će promicati i sve one djelatnosti koje produbljuju i jačaju identitetsko-baštinsku, kulturnu i povijesnu svijest o obitelji Štambuk, ali i Selaca/Brača, kao i hrvatske domovine.

 

Članak 7.
Udruga može, radi što bolje povezanosti članstva i boljeg rada, osnivati sekcije i podružnice.
Sekcije i podružnice nisu pravne osobe.
Osnivanje i način rada sekcija i podružnica regulira se općim aktom kojeg donosi Skupština Udruge.

 

Članak 8.
U ostvarivanju ciljeva i djelatnosti utvrđenih odredbama ovog Statuta, Udruga se može udružiti u odgovarajuće zajednice i saveze istih ili sličnih udruga u zemlji i inozemstvu.
Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge.

​​

III.ČLANSTVO U UDRUZI, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 9.
Članstvo u Udruzi može biti:

 • redovito,
 • pridruženo,
 • podupiruće,
 • počasno.

 

Redoviti članovi udruge mogu biti sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje prihvaćaju Statut i druge opće akte Udruge te redovito izvršavaju obveze članova Udruge.
Predstavnika pravne osobe u Udruzi imenuje osoba ovlaštene za zastupanje pravne osobe.
Redoviti članovi imaju pravo odlučivanja na Skupštini Udruge.
Pridruženi članovi su osobe koje nemaju pravo glasovanja (malodobni, osobe bez poslovne sposobnosti).
Podupirućim članom Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe koje su svojim djelovanjem posebno doprinijele razvoju i radu Udruge.
Počasni članovi mogu postati fizičke i pravne osobe zaslužne za razvoj selačke općine ili razvoj Udruge.

 

Članak 10.
Odluku o prijemu u redovito članstvo donosi Predsjedništvo, većinom glasova nazočnih članova.
Odluka o prijemu u pridruženo, podupiruće i počasno članstvo donosi se većinom glasova nazočnih na sastanku Predsjedništva.
Odluku o isključenju člana iz udruge donosi Predsjedništvo, većinom glasova nazočnih članova.
Prava i obveze člana Udruge stječu se danom upisa u popis članova Udruge.

 

Članak 11.
U Udruzi se vodi popis članova.
Popis članova vodi predsjednik Udruge.
Popis članova sadrži sljedeće podatke: osobno ime (naziv), nadimak, prezime, datum rođenja (datum osnivanja), OIB, datum pristupanja Udruzi, kategorija članstva, e-mail adresa, kontakt telefonima, adresa stanovanja i datum prestanka članstva u Udruzi.
Popis članova vodi se elektronički.

 

Članak 12.
Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova su:

 • Da biraju i da budu birani u tijela Udruge.
 • Da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela, te o financijskom poslovanju Udruge.
 • Da aktivno sudjeluju u postizanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti.
 • Da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela.
 • Da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge.
 • Da redovito plaćaju članarinu.
 • Da čuvaju i podižu ugled Udruge.
 • Da čuvaju materijalna dobra Udruge i izvršavaju preuzete obveze

Prava, obaveze i odgovornosti pridruženih, podupirućih i počasnih članova su isti kao i redovnih članova , ali bez obaveze plaćanja članarine.

 

Članak 13.
Članstvo u Udruzi prestaje:

 • Prestankom djelovanja Udruge.
 • Pismenom izjavom o istupanju iz članstva.
 • Isključenjem iz članstva
 • Neplaćanjem članarine.

 

Za manju povredu Statuta Predsjedništvo izriče stegovnu mjeru opomene u pisanom obliku.
Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese Udruge i/ili prouzroči ozbiljniju štetu Udruzi i/ili njezinom članstvu.
Odluku o isključenju člana Udruge donosi Predsjedništvo na temelju pisanog prijedloga člana Udruge.
Isključeni član ima pravo žalbe u roku od 30 dana od dana dostave odluke. Žalba se uručuje Skupštini Udruge, čija je odluka konačna.
Isključeni član gubi sva prava dana ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

Članak 14.
Članovima Udruge zaslužnim za promicanje Udruge, njezinog ugleda i poslovanja, mogu se dodijeliti priznanja Udruge.
Vrste, način dodjele i predlaganja priznanja uređuju se posebnim aktom koji donosi Skupština Udruge.
Odluku o dodjeli priznanja donosi Skupština Udruge.

​​
IV. TIJELA UDRUGE

Članak 15.
Tijela udruge su:
1. Skupština
2. Predsjedništvo
3. Predsjednik
4. Dopredsjednici

 

SKUPŠTINA

 

Članak 16.
Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je svi redoviti članovi – fizičke osobe koje su redovite članice Udruge i predstavnici pravnih osoba koje su redovite članice Udruge.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna (tematska, svečana, itd.)
Svaku pravnu osobu člana Udruge, zastupa jedan predstavnik. Predstavnika pravne osobe u Skupštinu Udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Redovita Skupština održava se najmanje jednom godišnje. Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red, dan i mjesto održavanja Skupštine.
Izborna Skupština održava se svake četiri (4) godine, a mora se sazvati i održati prije isteka mandata Predsjednika Udruge.
Predsjednik Udruge saziva izvanrednu sjednicu Skupštine na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 (jedna trećina) ukupnog broja redovitih članova Udruge.
Ako Predsjednik Udruge ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača iz stavka 6. ovog članka u roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva, Skupštinu će sazvati predlagač (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, mjesto i dan održavanja sjednice, te o njoj moraju biti obaviješteni svi članovi Skupštine).
Na izvanrednoj sjednici Skupštine razmatra se samo pitanje zbog kojeg je Skupština sazvana.

 

Članak 17.
U okviru svoje nadležnosti Skupština Udruge:

 • Donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune.
 • Donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge.
 • Usvaja plan i program rada Udruge.
 • Donosi financijski plan Udruge.
 • Donosi odluke o imovini i raspolaganju imovinom Udruge.
 • Utvrđuje visinu članarine i rokove uplate.
 • Usvaja godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju Udruge te usvaja završni račun.
 • Bira, opoziva i razrješava dužnosti Predsjednika i zamjenike tj. Dopredsjednike Udruge i članove Predsjedništva javnim glasovanjem.
 • Donosi odluke koje predlaže Predsjedništvo o udruživanju s drugim organizacijama i savezima, učlanjivanju i/ili istupanju iz njih, osnivanju zaklade i sl.
 • Donosi odluku o priznanjima.
 • Razmatra sva pitanja značajna za djelovanje Udruge.
 • Odlučuje o žalbama članova Udruge.
 • Odlučuje o prestanku rada Udruge.
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, drugim propisima i općim aktima.

 

Članak 18.
Skupštinu Udruge u slučaju isteka mandata tijelima Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 25% članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge. Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.
Skupštinu saziva Predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva (može i elektronskom poštom) članovima Skupštine najmanje 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda.
Uz poziv se, u pravilu, dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

 

Članak 19.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko sudjeluje najmanje nadpolovična većina redovitih članova Udruge.
Ukoliko se Skupštini dotičnog dana ne odazove nadpolovična većina redovitih članova Udruge, početak Skupštine se odgađa za 30 minuta i tada može započeti s radom ako je nazočno najmanje ¼ (jedna četvrtina) redovitih članova. Ukoliko niti tada nema dovoljan broj redovitih članova Predsjednik saziva novu Skupštinu u roku od 3 dana na kojoj kvorum čine nazočni, kojih može biti i manje od ¼ redovitih članova Skupštine. Redovni članovi koji nisu u mogućnosti nazočiti Skupštini, mogu to ostvariti putem skypea (ili drugog oblika audio/video konferencije), a u zapisniku mora biti navedeno o kojim se to članovima radi. O Skupštini se mora izraditi pisani zapisnik.
Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupštinu vodi jedan od Dopredsjednika.
Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Na sjednicama Skupštine obvezatno se vodi zapisnik kojega potpisuje zapisničar, a ovjeravaju ga dva izabrana sudjelujuća člana Skupštine. Preslike zapisnika se dostavljaju članovima Udruge elektronskom poštom.

 

PREDSJEDNIŠTVO

 

Članak 20.
Predsjedništvo ima najmanje 5 (pet) članova, a najviše 7 članova.
Predsjedništvo čine Predsjednik i 2 (dva) Dopredsjednika Udruge, te do 4 (četiri) (parni broj) redovitih članova Udruge, a bira ih Skupština na 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani više puta uzastopno.

 

Članak 21.
Predsjedništvo se sastaje se po potrebi, a najmanje tri puta godišnje.
Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine, koje između dvaju zasjedanja Skupštine organizira rad Udruge, te odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti.
Sjednice saziva Predsjednik Udruge i rukovodi radom Predsjedništva.

 

Članak 22.
Ovlasti Predsjedništva Udruge su da:

 • Donosi prijedloge programa djelatnosti i planove rada, te Statuta, koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • Priprema sjednice Skupštine,
 • Vodi sjednice Skupštine,
 • Provodi odluke Skupštine,
 • Podnosi prijedlog Financijskog plana i Završnog računa Skupštini na usvajanje,
 • Odlučuje o materijalno-financijskim i tehničkim poslovima,
 • Donosi poslovnike o radu i druge opće akte,
 • Tumači akte koje je donijelo,
 • Predlaže osnivanje podružnica i sekcija,
 • Imenuje organizacijska tijela skupova, podružnica i sekcija te odlučuje o njihovim planovima i izvješćima,
 • Imenuje pomoćna radna tijela za vođenje materijalno-financijskog poslovanja i ostalih administrativnih i tehničkih poslova,
 • Predlaže Skupštini odobravanje sklapanja ugovora s drugim udrugama i organizacijama,
 • Donosi odluku o visini i načinu plaćanja članarine,
 • Donosi odluku o prijemu i isključenju članova Udruge,
 • Određuje visinu autorskih honorara, naknade po ugovorima o djelu i druge naknade u skladu sa zakonskim propisima, te upravlja i skrbi se o dobrom gospodarenju imovinom i sredstvima Udruge,
 • Razmatra prijedloge, sugestije i kritike pridruženih, počasnih i podupirućih članova Udruge,
 • Osniva odbore i komisije, te druga stalna ili povremena radna tijela Udruge.
 • Predlaže članstvo u drugim udrugama,
 • Dodjeljuje plakete, priznanja i nagrade,
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i ciljevima Udruge,
 • Brine se o poštivanju profesionalne i moralne odgovornosti.

Sjednica se održava ukoliko sudjeluje većina članova Predsjedništva, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova sudjelujućih članova Predsjedništva.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 23.
Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine i ista osoba može biti ponovno izabrana više puta uzastopno.
Predsjednik Udruge ujedno je i Predsjednik Skupštine Udruge.
Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, predsjedava sjednicama Skupštine i Predsjedništva, te odgovara za zakonitost rada Udruge.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.
Za opoziv Predsjednika potrebna je 2/3 (dvotrećinska) većina svih redovitih članova Udruge.

 

Članak 24.
Predsjednik Udruge:

 • Zastupa i predstavlja Udrugu u zemlji i inozemstvu,
 • Saziva sjednice Predsjedništva i Skupštine i predlaže dnevni red,
 • Osniva stalne i povremene komisije ili druga radna tijela za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge,
 • Odgovoran za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • Dostavlja zapisnik s redovite sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • Provodi odluke Skupštine i vodi rad Udruge između sjednica Skupštine,
 • Sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • Vodi računa da se rad Udruge odvija u skladu s ciljevima Udruge i u okviru opće politike koji su utvrdili Predsjedništvo i Skupština Udruge,
 • Vodi popis članova Udruge,
 • Naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Udruge,
 • Obavještava javnost o radu Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, zamjenjuje ga jedan od Dopredsjednika Udruge, ili prema dogovoru jedan od članova Predsjedništva.

 

DOPREDSJEDNICI

 

Članak 25.
Dva dopredsjednike bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine i ista osoba može biti ponovno izabrana više puta uzastopno.
Dopredsjednici Udruge ujedno su i Dopredsjednici Skupštine Udruge.
Dopredsjednik Udruge:
• Surađuje s Predsjednikom Udruge na pripremanju sjednica Skupštine,
• Osigurava izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o radu i financijskom poslovanju Udruge,
• Priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština Udruge,
• Brine se o vođenju zapisnika sa sjednica Skupštine i Predsjedništva Udruge,
• Vodi i čuva arhivu Udruge,
• Zamjenjuje Predsjednika u svim njegovim ingerencijama ukoliko je potrebno,
• Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine, Predsjedništva i Predsjednika Udruge.
• Dopredsjednici za svoj rad odgovaraju Predsjedniku Udruge i Skupštini.

 

ODBORI I KOMISIJE TE POVREMENA I STALNA RADNA TIJELA

 

Članak 26.
Predsjednik i Predsjedništvo Udruge mogu osnivati odbore i komisije, te druga stalna ili povremena radna tijela Udruge.
Aktom o imenovanju koji donosi Predsjedništvo, određuje se njihov sastav, zadaci i poslovi, te vrijeme na koje se članovi takvih radnih tijela Udruge imenuju, kao i njihova odgovornost za obavljanje poslova.
Odbori, komisije i druga povremena ili stalna radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Predsjedniku i Predsjedništvu, a oni Skupštini Udruge.

 

ODREDBE O IZBORU

 

Članak 27.
Izbori se obavljaju tajnim glasovanjem.
Izabrani će biti kandidati za Predsjednika, Dopredsjednike i članove predsjedništva koji dobiju najveći broj glasova nazočnih redovitih članova.

 

ODREDBE O OPOZIVU

 

Članak 28.
Mandat u svim tijelima i na svim funkcijama traje 4 (četiri) godine.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom, ili usvajanjem ostavke na funkciju.
Prijedlog za opoziv Predsjednika Udruge treba podnijeti najmanje ½ (pola) redovitih članova Udruge.
Prijedlog za opoziv Dopredsjednika ili člana Predsjedništva može podnijeti Predsjednik ili 1/3 (trećina) redovitih članova Udruge.
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

 

Članak 29.
Svaki član tijela Udruge može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

​​

V.IMOVINA UDRUGE, NAČIN NJEZINOG STJECANJA I RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI

Članak 30.
Imovinu Udruge čine:

 • Novčana sredstva,
 • Pokretne stvari,
 • Nekretnine,
 • Druga imovinska prava.

 

Udruga stječe imovinu od:

 • Članarine,
 • Dobrovoljnih priloga i darova, sponzorstava,
 • Obavljanjem zakonom dopuštenih djelatnosti,
 • Dotacijama iz proračuna i fondova,
 • Ostalih novčanih sredstava stečenih sukladno zakonima.

 

Članak 31.
Za svoje obaveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge.

 

Članak 32.
Za potrebe istraživanja ili obavljanja djelatnosti moguće je koristiti materijale posuđene na korištenje određeno vrijeme. Za svaku takvu situaciju potrebno je sklopiti Ugovor o posudbi. Vezano za posebne darove ili namjenska sredstva, sklopit će se Ugovori s donatorima u kojem bi se regulirali eventualni posebni uvjeti vezani za daljnje postupanje s njima, te imenovalo kome bi pripali ukoliko se Udruga ugasi.

 

Članak 33.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 34.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na prihvaćanje.NJ

 

Članak 35.
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge, članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnošću Udruge i nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Predsjedništvo Udruge.

 

Članak 36.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi Udruge utvrđeni Statutom.

​​
VI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 37.
Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova redovitih članova Udruge nazočnih na toj Skupštini ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaja prestanka postojanja Udruge o imovini će odlučiti Skupština

 

Članak 38.
Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član Udruge.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad osim ako Skupština drugačije ne odredi.
U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
 • utvrditi ostalu imovinu Saveza te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija
 • Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Savezu
 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama

 

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Saveza nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

​​

VII.ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 39.
Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom imovinom.
Članovi Udruge i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu Udruzi ili Udruga prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

​​
VIII. NADZOR

Članak 40.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten je na to upozoriti Skupštinu Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

​​

IX.RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 41.
Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini, odnosno, ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa zaduženo je Predsjedništvo.
Odluka Predsjedništva je konačna.
Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Predsjedništva, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom Predsjedništva.

​​

X.STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 42.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Nacrt izmjena i dopuna Statuta pripremaju i utvrđuju Predsjednik i Predsjedništvo Udruge, te ga upućuju članovima Udruge za raspravu na Skupštini.

Predsjednik Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje konačan oblik Statuta.

 

Članak 43.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjedništvo Udruge.

 

Članak 44.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu određena Statutom, a zahtijevaju podrobniju razradu, biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština i Predsjednik Udruge.

​​
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupštini Udruge.

 

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut donesen na sjednici osnivačke Skupštine Udruge od 29.10.2012. godine.

 

 

U Zagrebu, 27. rujna 2015. godine.

 

 

 

Dario Štambuk v.r.

PREDSJEDNIK UDRUGE

 


Udruga ŠTAMBUK – Selca, otok Brač, Hrvatska
OIB 55907686126
e-mail: info@stambuk.hr